OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Anna Vaverová, IČ: 88915671, se sídlem na adrese Mlýnská 2474/6, Krnov, 794 01 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: Ing. Anna Vaverová; Mlýnská 2474/6, Krnov, 794 01; email: akmodely@gmail.com; telefon: 730 194 837, eshop: http://akmodely.cz/.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 2. Účelem zpracování osobních údajů vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:

a) Česká pošta: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/ochrana- osobnich-udaju,

b) Zásilkovna:https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop.

zajišťující služby provozování e-shopu:

a) Prestashop.

2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 •   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR – na požádání Vám písemně

  oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané,

 •   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 •   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 •   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 •   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů vlistinné podobě, zabezpečení počítačových úložišť heslem a antivirovým programem a uzamčení dokumentů s osobními údaji.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.